сегодня
21 февраля, 04:48
пробки
0/10
курсы валют
usd 92.34 | eur 99.55
сегодня
21 февраля, 04:48
пробки
0/10
курсы валют
usd 92.34 | eur 99.55

Молитвы о здравии мобилизованных: какие святые защищают воинов

Freepik, authors: Khanchit Khirisutchalual, Orientfootage, Anna_Anikina, YorVen

Тысячи солдат находятся на спецоперации в Украине и сейчас как никогда важно молиться о их здравии и скорейшем возвращении домой. Сиб.фм публикует сильные молитвы за военнослужащих.

Господу нашему

Фото Молитвы о здравии мобилизованных: какие святые защищают воинов 2

Да воскре́снет Бо́г и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящие Его́. Я́ко исчеза́ет ды́м, да исче́знут; я́ко та́ет во́ск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут гре́шницы от лица́ Бо́жия, а пра́ведницы да возвеселя́тся. Госпо́дь Бо́г благослове́н, поспеши́т на́м Бо́г спасе́ний на́ших. Ди́вен Бо́г во святы́х Свои́х, Бо́г Изра́илев, То́й да́ст си́лу и держа́ву лю́дем Свои́м.Мати Божия! Сохрани меня под покровом Твоим. Аминь.

Богородице о защите

Фото Молитвы о здравии мобилизованных: какие святые защищают воинов 3

Цари́це моя́ Преблага́я, Наде́ждо моя́, Богоро́дице, Прия́телище си́рых и стра́нных Предста́тельнице, скорбя́щих Ра́досте, оби́димых Покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь; помози́ ми, я́ко не́мощну, окорми́ мя, я́ко стра́нна! Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: яко не и́мам ины́я по́мощи, ра́зве Тебе́, ни ины́я Предста́тельницы, ни благи́я Уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богома́ти! Я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Георгию Победоносцу

Фото Молитвы о здравии мобилизованных: какие святые защищают воинов 4

Святы́й, сла́вный и всехва́льный великому́чениче Христо́в Гео́ргие! Со́браннии во хра́ме твое́м и пред ико́ною твое́ю свято́ю покланя́ющиися лю́дие мо́лим тя́, изве́стный жела́ния на́шего хода́таю: моли́ с на́ми и о на́с умоля́емаго от Своего́ благосе́рдия Бо́га, да ми́лостиво услы́шит на́с, прося́щих Его́ благосты́ню (имена́), и не оста́вит вся́ на́ша ко спасе́нию и житию́ ну́жная проше́ния, и да укрепи́т же да́нною тебе́ благода́тию во бране́х правосла́вное во́инство, и си́лы возстаю́щих вра́г на́ших да низложи́т, да постыдя́тся и посра́мятся, и де́рзость и́х да сокруши́тся, и да уве́дят, я́ко мы́ и́мамы Боже́ственную по́мощь: и все́м в ско́рби и обстоя́нии су́щим многомо́щное яви́ твое́ заступле́ние: умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Созда́теля, изба́вити на́с от ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ испове́дуем предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Феодору Ушакову

Фото Молитвы о здравии мобилизованных: какие святые защищают воинов 5

О, пресла́вный и достохва́льный во́ине, флотово́дче Фео́доре, небе́сный на́ш заступниче и кре́пкий защи́тниче! Днесь, па́мять твою́ почита́юще, смире́нно мо́лим тя: вознеси́ о нас ко Го́споду Бо́гу те́плыя твоя́ моли́твы и испроси́ у Него́ оставле́ние все́х согреше́ний на́ших, имиже преогорчева́ем Его́. Умоли́ Го́спода дарова́ти нам ко Оте́честву на́шему любо́вь нелицеме́рную, мир и благоде́нствие Це́ркви на́шей Правосла́вней, всем же нам теле́сное здра́вие и душе́вное спасе́ние, христиа́нскую кончи́ну живота́ на́шего и до́брый отве́т на Стра́шнем Суде́ Его́. Ей, свя́тче Бо́жий, не посрами́ упова́ния на́шего, е́же на тя́ по Бо́зе и Богоро́дице возлага́ем, да, твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ми́лость от Го́спода, просла́вим человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ свято́е засту́пле́ние, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Архангелу Михаилу

Фото Молитвы о здравии мобилизованных: какие святые защищают воинов 6

О, святы́й Михаи́ле Арха́нгеле, поми́луй на́с, гре́шных, тре́бующих твоего́ заступле́ния, сохрани́ на́с, рабо́в Бо́жиих (имена́), от все́х ви́димых и неви́димых вра́г, па́че же подкрепи́ от у́жаса сме́ртнаго и от смуще́ния диа́вольскаго, и сподо́би на́с непосты́дно предста́ти Созда́телю на́шему в ча́с стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Его́. О, всесвяты́й, вели́кий Михаи́ле Архистрати́же! Не пре́зри на́с, гре́шных, моля́щихся тебе́ о по́мощи и заступле́нии твое́м в ве́це се́м и бу́дущем, но сподо́би на́с та́мо ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ангелу Хранителю воина

Фото Молитвы о здравии мобилизованных: какие святые защищают воинов 7

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́; укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Иоанну Кронштадтскому

Фото Молитвы о здравии мобилизованных: какие святые защищают воинов 8

О, вели́кий чудотво́рче и преди́вный уго́дниче Бо́жий, богоно́сне о́тче Иоа́нне! При́зри на нас и внемли́ благосе́рдно моле́нию на́шему, я́ко вели́ких дарова́ний сподо́би тя Госпо́дь, да хода́тай и при́сный моли́твенник за нас бу́деши. Се бо, страстьми́ грехо́вными обурева́еми и зло́бою снеда́еми, за́поведи Бо́жия пренебрего́хом, покая́ния серде́чнаго и слез воздыха́ния не принесо́хом, сего́ ра́ди мно́гим ско́рбем и печа́лем досто́йни яви́хомся. Ты же, о́тче пра́ведне, ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду и сострада́ние к бли́жним свои́м име́я, умоли́ Всеще́драго Влады́ку ми́ра, да проба́вит ми́лость Свою́ на нас и потерпи́т непра́вдам на́шим, не погуби́т нас грех ра́ди на́ших, но вре́мя на покая́ние ми́лостивно нам да́рует. О свя́тче Бо́жий, помози́ нам ве́ру правосла́вную непоро́чно соблюсти́ и за́поведи Бо́жия благоче́стно сохрани́ти, да не облада́ет на́ми вся́кое беззако́ние, ниже́ посрами́тся пра́вда Бо́жия в непра́вдах на́ших, но да сподо́бимся дости́гнути кончи́ны христиа́нския, безболе́зненныя, непосты́дныя, ми́рныя и Та́ин Бо́жиих прича́стныя. Еще́ мо́лим тя, о́тче пра́ведне, о е́же Це́ркви на́шей Святе́й до сконча́ния ве́ка утвержде́нней бы́ти, Оте́честву же на́шему мир и пребыва́ние в пра́вде Бо́жией испроси́ и от всех зол сохрани́, да та́ко наро́ди на́ши, Бо́гом храни́ми, в единомы́слии ве́ры и во вся́ком благоче́стии и чистоте́, в ле́поте духо́внаго бра́тства, трезве́нии и согла́сии свиде́тельствуют: я́ко с на́ми Бог! В Не́мже живе́м, и дви́жемся, и есмы́, и пребу́дем во ве́ки. Ами́нь.

Святому мученику Иоанну Воину

Фото Молитвы о здравии мобилизованных: какие святые защищают воинов 9

О, вели́кий Христо́в му́чениче Иоа́нне, правосла́вных побо́рниче, враго́в прогони́телю и оби́димых засту́пниче! Услы́ши на́с, в беда́х и ско́рбех моля́щихся тебе́, я́ко дана́ тебе́ бы́сть благода́ть от Бо́га печа́льныя утеша́ти, немощны́м помога́ти, непови́нныя от напра́сныя сме́рти избавля́ти и за все́х зле́ стра́ждущих моли́тися. Бу́ди у́бо и на́м побо́рник кре́пок на вся́ ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша, я́ко да твое́ю по́мощию и побо́рством по на́с посра́мятся вси́ явля́ющии на́м зла́я. Умоли́ Го́спода на́шего, да сподо́бит ны́, гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Своя́ (имена́), получи́ти от Него́ неизрече́нная блага́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго Бо́га, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь!

Ранее Сиб.фм писал о том, кому точно не придёт повестка. Напомним, что означает категория годности «Б» в военном билете, а также знакомим вас со списком заболеваний, с которыми точно не возьмут на службу.

Загрузка...